1

Op het pensioenbedrag zoals vermeld op uw pensioenoverzicht kunt u straks niet meer rekenen als het aan de werkgevers, werknemers en de politiek ligt. Want dat is wat zij willen volgens het door hen afgesloten Sociaal Akkoord op 10 juni 2011 waarvan het Pensioenakkoord van 4 juni 2011 deel uitmaakt, echter zonder uw reeds opgebouwde pensioenrechten te eerbiedigen.

Want u wilt toch ook dat uw onvoorwaardelijk verworven nominale pensioenrechten wettelijk behouden blijven en niet variabel worden afhankelijk van een jaarlijks beleggingsresultaat van uw fonds? En dat de werkgever blijft meebetalen aan een premiestijging als die noodzakelijk is voor een fonds? En dat een aanvaardbare rekenrente wordt gehanteerd?

Er wordt getracht de financiële risico’s van het beleggen voor onze rekening te laten komen. Dat betekent dat uw jaarlijkse vaste pensioenbedrag ineens onzeker en variabel wordt. Dus afhankelijk wordt van hoe goed of slecht uw pensioenfonds zijn werk heeft gedaan zonder handhaving van uw onvoorwaardelijk verworven nominale pensioen. Want nu geldt wettelijk dat uw pensioenfonds moet zorgen dat uw nominale pensioen met 97,5% zekerheid kan worden uitbetaald. Die eis wil men laten vervallen.

De Stichting Pensioenbehoud is in november 2010 opgericht om te trachten deze slechte ontwikkeling tegen te houden ter bescherming van uw huidige nominale pensioen. En te trachten om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen. Om dat te bereiken oefent de stichting druk uit bij de politieke beslissers, verzorgt publicaties, heeft een voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel opgesteld zoals is te lezen op deze website en stapt zo nodig naar de rechter mede namens u.

Dreiging van aantasting van verkregen pensioenrechten: pensioenen in gevaar
Het risico van een te lage dekkingsgraad (de verhoudingen tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds kan leiden tot het niet indexeren van de opgebouwde pensioenen voor inflatie en dus tot koopkrachtverlies zoals nu al enige jaren het geval is. Dat probleem is mede ontstaan door het heffen van niet-kostendekkende premies in de jaren ’80 en ’90 door de pensioenfondsen en door het terugstorten van pensioenvermogen aan werkgevers.

Nu willen organisaties van werkgevers en werknemers óók nog het beleggingsrisico overdragen aan de deelnemer en de pensioengerechtigde, evenals het risico van langer leven en niet meer bijdragen bij tekorten met een hogere pensioenpremie. De werkgevers willen alleen maar een vaste premie betalen voor het pensioen als uitgesteld loon. Die risico’s worden wettelijk nu gedragen door het pensioenfonds door het vragen van een variabele kostendekkende premie (met uitzonderingsmogelijkheid) en in belangrijke mate door de beleggingsopbrengsten. Maar bij overdragen van het beleggingsrisico wordt de hoogte van het opgebouwde pensioenrecht variabel en wordt het jaarlijkse pensioenbedrag heel onzeker, ook omdat dan de werkgever niet hoeft bij te dragen aan een noodzakelijke premieverhoging. Een ongehoorde inbreuk op de tot op heden onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten. Daarmee wordt het huidige pensioenfonds met afgesproken pensioenbedragen een gewoon beleggingsfonds (denk aan de woekerpolis!) waarbij de pensioenrechten die zijn opgebouwd na een lang en werkzaam leven niet meer vast en relatief heel zeker zijn zoals altijd is toegezegd.

Strijdig met fatsoen en recht
Deze voorgenomen inbreuk op onze onvoorwaardelijk verworven rechten is onacceptabel en strijdt met elk rechtvaardigheidsgevoel. Een wettelijke regeling wijzigen met terugwerkende kracht is onethisch en verwerpelijk, vooral voor degenen die dat verlies niet meer kunnen goed maken in het laatste deel van hun leven. Het is ook juridisch zeer aanvechtbaar en is in strijd met de bescherming van het recht op ongestoord genot van iemands (economisch) eigendom zoals is vastgelegd in het Nederlandse en internationale recht.

Neem nu actie en meld u aan bij de Stichting Pensioenbehoud
De stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten. Meld u aan met het aanmeldingsformulier op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening 48.53.73.882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Volg ons op social media

 facebook facebook

Strafklacht tegen uw pensioenfonds

 

Informatie over het indienen van een strafklacht tegen uw pensioenfonds

 

Lees meer

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Strafklacht tegen uw pensioenfonds

Informatie over het indienen van een strafklacht tegen uw pensioenfonds

Lees meer

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)