Skip to main content

Welkom bij de Stichting Pensioenbehoud

Op het pensioenbedrag zoals vermeld op uw pensioenoverzicht kunt u straks niet meer rekenen als het aan de werkgevers, werknemers en de politiek ligt. Want dat is wat zij willen volgens het door hen afgesloten Sociaal Akkoord op 10 juni 2011 waarvan het Pensioenakkoord van 4 juni 2011 deel uitmaakt, echter zonder uw reeds opgebouwde nominale pensioenrechten te eerbiedigen. Het in 2019 afgesloten Pensioenakkoord voor een nieuw stelsel en de uitwerking daarvan in het akkoord van 4 juli 2020 maakt het nog veel erger met lagere en variabele pensioenen en geen verwachting van nog enige indexatie voor gepensioneerden in de toekomst.

Want u wilt toch ook dat uw vaste verworven nominale pensioenrechten wettelijk behouden blijven en niet variabel worden afhankelijk van een jaarlijks beleggingsresultaat van uw fonds? En dat de werkgever blijft meebetalen aan een premiestijging als die noodzakelijk is voor een fonds? En dat een aanvaardbare rekenrente wordt gehanteerd?

De politiek heeft de ambitie om de financiële risico’s van het beleggen rechtstreeks voor onze rekening te laten komen. Dat betekent dat uw jaarlijkse vaste pensioenbedrag ineens variabel wordt. Dus afhankelijk wordt van hoe goed of slecht uw pensioenfonds zijn werk dat jaar heeft gedaan zonder handhaving van uw verworven vaste nominale pensioen. In de huidige regeling kan de hoogte van het vaste pensioen wel worden gekort als laatste redmiddel om een te lage dekkingsgraad weer op peil te krijgen als andere sturingsmiddelen niet of onvoldoende hebben gewerkt. Hetgeen in 2013 en 2014 ook daadwerkelijk is gebeurd.

De Stichting Pensioenbehoud is in november 2010 opgericht om te trachten deze slechte ontwikkeling tegen te houden ter bescherming van uw huidige vaste nominale pensioen. En te trachten om indexatie van de pensioenen weer toegekend te krijgen. Om dat te bereiken oefent de stichting druk uit bij de politieke beslissers, verzorgt publicaties, heeft een voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel opgesteld zoals is te lezen op deze website en stapt zo nodig naar de rechter mede namens u.

Dreiging van aantasting van verkregen pensioenrechten: pensioenen in gevaar
Het risico van een te lage dekkingsgraad (de verhoudingen tussen het vermogen en de pensioenverplichtingen) van het pensioenfonds kan leiden tot het niet indexeren van de opgebouwde pensioenen voor inflatie en dus tot koopkrachtverlies zoals nu al sinds 2008 het geval is. Dat probleem is sinds 2008 mede ontstaan door een door regering en DNB op onjuiste uitgangspunten vastgestelde te lage rekenrente en het veelal heffen van niet-kostendekkende premies. Dat heeft zelfs mede geleid tot grote pensioenkortingen in 2013 en 2014.

Nu willen organisaties van werkgevers en werknemers en de politiek óók nog het beleggingsrisico rechtstreeks overdragen aan deelnemer en pensioengerechtigde in plaats van indirect via het pensioenfonds, evenals niet meer willen bijdragen aan het risico van langer leven en met een hogere pensioenpremie bij tekorten. De werkgevers willen alleen nog maar een vaste premie betalen voor het pensioen. Sinds de invoering van de huidige CDC-regelingen (collectieve beschikbare premieregelingen) bij vrijwel alle pensioenfondsen dragen deelnemers en gepensioneerden deze risico’s indirect via het pensioenfonds.

Maar door het beleggingsrisico rechtstreeks aan deelnemer en pensioneerde over te dragen wordt de hoogte van het opgebouwde pensioenrecht variabel en wordt het jaarlijkse pensioenbedrag heel onzeker, ook omdat dan de werkgever niet hoeft bij te dragen aan een noodzakelijke premieverhoging.

Een ongehoorde inbreuk op de tot op heden verworven vaste nominale pensioenrechten. Daarmee wordt het huidige pensioenfonds met afgesproken pensioenbedragen een gewoon beleggingsfonds (denk aan de woekerpolis!) waarbij de pensioenrechten die zijn opgebouwd na een lang en werkzaam leven niet meer vast en relatief zeker zijn zoals ons altijd is toegezegd.

Strijdig met fatsoen en recht
Deze voorgenomen inbreuk op onze verworven vaste nominale rechten is onacceptabel en is in strijd met elk rechtvaardigheidsgevoel. Een wettelijke regeling wijzigen met terugwerkende kracht zonder behoud van de bestaande vaste pensioenrechten is onethisch en verwerpelijk, vooral voor degenen die dat verlies niet meer kunnen goed maken in het laatste deel van hun leven. Het is ook juridisch zeer aanvechtbaar en is in strijd met de bescherming van het recht op ongestoord genot van iemands (economisch) eigendom zoals is vastgelegd in het Nederlandse en internationale recht.

Neem nu actie en meld u aan bij de Stichting Pensioenbehoud
De stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de vaste verworven nominale pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

24 oktober 2020

Deze organisaties ondersteunen de procedure tegen de staat

Er is een bodemprocedure gestart tegen de Nederlandse Staat. Wij zijn van mening dat de Nederlandse pensioenwetgeving in strijd is met Europese richtlijnen, waardoor pensioenen ten onrechte al jaren niet meer geïndexeerd worden en er binnenkort zelfs (weer) gekort moet worden.

Deze organisaties maken de procedure mogelijk:

 • Stichting Pensioenbehoud
 • KBO-Brabant
 • Vereniging van Gepensioneerden PGB
 • Vereniging van Oud Hoogovens Medewerkers
 • Vereniging van Gepensioneerden van AkzoNobel
 • Vereniging De Nieuwe Ambtenaar

Deze organisaties hebben een donatie gedaan:

 • Vereniging van Gepensioneerden VOPAK
 • Vereniging van Gepensioneerden Ballast Nedam
 • Vereniging van Gepensioneerden Rockwool
 • Vereniging van Gepensioneerden PMT
 • Vereniging van Gepensioneerden OCE
 • Vereniging Gepensioneerden Algemeen Pensioenfonds KLM
 • Algemene Nederlandse Politie Vereniging
 • KBO Kring Best
 • KBO Kring Helmond
 • KBO Kring Gemert-Bakel
 • FNV – LN West-Brabant