1

De actuaris van het jaar Marc Heemskerk van Mercer adviesbureau schreef onlangs in het Financieel Dagblad een artikel met als titel Niet onredelijk dat indexatieperspectief huidige ouderen verdwijnt. Het artikel geeft inzicht hoe catastrofaal het pensioenakkoord uitwerkt voor gepensioneerden. Hij pleit er zelfs voor om de bestaande rechten aan gepensioneerden gewoon te ontnemen, schandelijk.

Heemskerk schrijft: “Door risicoarm beleggen in het nieuwe stelsel raakt indexatie voor de huidige ouderen, bij overgang op de huidige gemiddelde dekkingsgraad, definitief uit zicht. Dat is minder erg dan het lijkt, gezien de inkomens en behoeften van ouderen, en de zekerheid die ze ervoor terugkrijgen.”

“Vooropgesteld, het klopt helemaal dat met het nieuwe pensioencontract door risicoarm beleggingsbeleid voor de meeste huidige ouderen het indexatieperspectief definitief uit zicht raakt – uitgaande van overgang op de huidige gemiddelde dekkingsgraad van 93% zal dat zo zijn. Het klopt ook dat door de jarenlange daling van de rente de pensioenreservering (de technische voorziening) is verschoven van ouderen naar jongeren.”

Heemskerk vindt dat “dit leidt echter geenszins tot een onhoudbaar pensioencontract.” Hij geeft hiervoor een aantal argumenten.

- Behoeften van ouderen zouden dalen tijdens pensionering
Ouderen hebben echter een geïndexeerd pensioen nodig vanwege stijgende kosten van levensonderhoud en van de zorg die steeds meer zelf moet worden betaald. Behoud van koopkracht en zo mogelijk meestijgen met de welvaart, levert een zorgeloze oude dag op. En daar is pensioen juist voor bedoeld en opgezet.

- Onder huidige ouderen zou weinig armoede zijn
Dat hangt van de definitie van armoede af en waar het mee wordt vergeleken. Er zijn altijd verschillen geweest in inkomen en dus ook in pensioen. Nivellering in pensioenbeleving is achteraf straffen van een deel van de pensioenspaarders en is dus onterechte discriminatie.

- De AOW is er ook nog
De AOW is een sociale verzekering voor iedereen die in Nederland tot aan de AOW-leeftijd heeft gewoond ongeacht of er is deelgenomen aan een pensioenfonds om armoede te voorkomen. De werkenden betalen in dit omslagstelsel premie voor de AOW’ers, terwijl bij de bedrijfspensioenen men zelf moet sparen.

- Analyseren van het verleden lost geen problemen op- Men krijgt zekerheid terug voor het indexatieoffer
Deze uitspraak is volledig onjuist. Door het pensioenakkoord wordt in de toekomst niet alleen het compenseren van de inflatie (indexatie) vrijwel onmogelijk, maar zal er ook zeker worden gekort op de pensioenen, voor velen alweer na de forse kortingen in 2013 en 2014 tot wel 7%. En dit geldt voor de jongeren voor hun huidige pensioenaanspraken die nog worden opgebouwd als wel voor de pensioenen van gepensioneerden.

De voorzitter van de NBP Willem Schuddeboom heeft in zijn reactie op dit artikel aangetoond (zie bijlage) dat het geschetste beeld door Heemskerk onjuist en misleidend is. Zou dat zijn om de politiek en overheid te plezieren?

Ook heeft de voorzitter van de NBP ledenraad Wilma Berkhout in een duidelijk artikel de negatieve werkelijkheid van het pensioenakkoord aangetoond met zelfs korten (zie bijlage). Door deskundigen wordt zelfs gesproken over berekende kortingen van 35% tot 40%.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 31 augustus 2020

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)