1

De dekkingsgraden bij Nederlands grootste bedrijfstakpensioenfondsen zijn in het laatste kwartaal van 2019 gestegen. Dat betekent dat veel pensioenen in 2020 niet hoeven te worden gekort. Dat meldt onder andere de NOS. Dat is goed nieuws, maar na jaren van stilstand is indexatie nog steeds ver weg. Dat moet veranderen.

Uitgeoefende druk

Aan het einde van 2019 werd al duidelijk dat door de gestegen rentestand, hogere rendementen en door maatregelen van minister Koolmees, korten bij de meeste pensioenfondsen niet nodig zou zijn. Die maatregelen nam minister Koolmees na maandenlange druk vanuit de pensioenbranche en vanuit diverse organisaties van belangenbehartigers zoals onze stichting. Aan de minister werd gevraagd om kortingen te voorkomen, in ieder geval zolang het Pensioenakkoord wordt uitgewerkt.

Pensioenakkoord

Over die uitwerking van het Pensioenakkoord wordt nu volop gesproken. Vele partijen zijn daarbij betrokken, deels in de stuurgroep en deels in de klankbordgroep zoals de Koepel Gepensioneerden. De inzet is onveranderd gebleven. Het uitgangspunt moet zijn een solidair stelsel dat mensen weer indexatieperspectief biedt. Gepensioneerden hebben in de afgelopen jaren wel 20-25 procent aan koopkracht moeten inleveren, terwijl er de rendementen van pensioenfondsen het afgelopen jaar heel hoog waren. Daarom blijft het pleidooi voor verhoging van de rekenrente, waarbij ook een deel van het verwacht rendement in de berekening van de rekenrente mag worden ingecalculeerd. Net zoals bij de premieberekening.

Belastingen

Het niet-indexeren van pensioenen is overigens in 2020 dubbel zo zuur omdat de belastingen voor gepensioneerden met een lager inkomen wél stijgen. De netto pensioenuitkering valt daardoor voor menigeen lager uit. Hoewel de AOW en de ouderenkorting wel omhoog gaan, betekent dit dat gepensioneerden er in tegenstelling tot werkenden er dit jaar niet tot nauwelijks op vooruitgaan, aldus het Nibud. Een vorm van schandelijke discriminatie van ouderen waaraan een einde moet komen. Laat ook u dat de Tweede Kamerleden per email weten.

 

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 3 februari 2020

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)