1

Op 1 februari stuurde minister Koolmees zijn kabinetsbrief vernieuwing pensioenstelsel naar de Tweede Kamer (zie bijlage). Eerst wordt uitgelegd waarom de plannen van Koolmees niet deugen en daarna komen ouderenbonden en vakbonden aan het woord. Het belangrijkste dat Koolmees wil wijzigen aan ons pensioenstelsel (beste ter wereld!) zijn de deze punten.

-  afschaffing van de nuttige en solidaire doorsneepremie om over te kunnen gaan naar het door het kabinet gewenste veel slechtere beschikbare premiecontract, ook voor bestaande pensioenen. En dat zou betaald moeten worden uit het pensioenvermogen van de fondsen.

-  omzetting van bestaande aanspraken naar contract met persoonlijk pensioenvermogen. Het gebruik van de woorden persoonlijk pensioenvermogen is onjuist, want ook bij het premiecontract krijgt de deelnemer alleen een pensioenaanspraak, een recht op slechts een bepaald pensioenkapitaal dat bij pensionering moet worden omgezet in een pensioen tegen markttarieven van dat moment. Bij de huidige uitkeringsovereenkomst krijgt men een recht op een bepaald pensioenbedrag. Dus veel meer inzicht en houvast in toekomstig inkomen.

-  meer maatwerk in beleggingsbeleid door het pensioenvermogen van de fondsen te splitsen in een deel voor deelnemers en een deel voor gepensioneerden. Daarmee zouden de sinds 2008 opgetreden overheveling van pensioenvermogen van gepensioneerden naar de werkenden van circa 100 miljard euro volgens Mercer, definitief worden. Bovendien zullen de gepensioneerden dan een lager pensioen ontvangen wegens een lager rendement op het pensioenvermogen door verplicht risicovrij beleggen.

-  opname van een bedrag ineens mogelijk maken bij pensionering van maximaal 10%. Dat klinkt leuk, maar van gemiddeld € 600 per maand aanvullend pensioen boven de AOW kun je niet veel missen om je levensstandaard te handhaven. Bovendien wordt het pensioen jaarlijks 7% lager door o.a. het gemist beleggingsrendement over het opgenomen bedrag.

De ouderenorganisaties KNVG en NOVG hebben afkeurend gereageerd op deze aanval op ons pensioenstelsel (zie bijlage). De KNVG en NVOG zijn van mening dat het kabinet met deze aanpak een doodlopende weg inslaat, die alleen maar leidt tot nog meer vertraging bij de totstandkoming van een nieuw pensioenstelsel. Zo’n veelomvattende aanpak zonder prioriteitsstelling en waarbij het brede draagvlak ontbreekt, is kansloos.
Allereerst moet voorkomen worden, dat er in 2020 en 2021 sprake is van korting op de pensioenen ten gevolge van de regels voor het minimaal vereiste eigen vermogen van de pensioenfondsen. Daarnaast moeten snel zodanige maatregelen genomen worden rond het financieel toetsingskader dat er weer ruimte ontstaat voor indexatie van pensioenen voor werkenden en gepensioneerden.

Ook de vakbonden FNV, CNV en VCP hebben furieus gereageerd en zij komen met uitgebreide argumenten waarom deze voornemens zeer slecht zullen uitpakken voor zowel jongeren als ouderen (zie bijlage). Ook zijn acties aangekondigd om de eisen tot verbetering kracht bij te zetten. Zij weten als geen ander dat de pensioenfondsen veel beter dan verzekeraars zijn. Laat uw teleurstelling of boosheid ook blijken aan leden van de Tweede Kamer en aan het kabinet met een email of brief. Als stichting doen wij dat ook.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 11 februari 2019

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)