1

Op 4 juli werd het debat De staat van pensioenindexatie van BNR radio live opgenomen in een Lagerhuis opstelling met meer dan 100 aanwezigen in Amsterdam en is hier te beluisteren. De door mij uitgesproken stelling in het levendige debat was als volgt.

“De Stichting Pensioenbehoud heeft als doelstelling om een aangepaste en eerlijke oudedagsvoorziening overeind te houden zoals wij die al sinds de vijftiger jaren hebben opgebouwd ter voorkoming van een armoedeval na pensionering van de werknemers. Daarvoor kwam de armoedeval nog veel voor. Onze huidige tweede pijler pensioenstelsel met de uitkeringsovereenkomst is gebaseerd op collectiviteit en solidariteit. Dus om risico’s met elkaar te delen om gezamenlijk een goed pensioen op te bouwen met een tevoren bekende pensioenuitkering en een grote kans op het bereiken daarvan. Persoonlijke pensioenpotjes geven echter een veel slechter pensioen van onbekende grootte zonder indexatie en een veel grotere kans op tegenvallers bij pensionering.

Dames en heren, de regels voor Nederlandse pensioenfondsen zijn erg streng. Deels terecht, vind ik. We willen immers een stevige basis en voldoende vet op de botten van pensioenfondsen is nodig om tegenslagen te kunnen opvangen. Toch ben ik van mening dat we hierin zijn doorgeslagen. Zo is de risicovrije rekenrente die pensioenfondsen moeten hanteren voor hun verplichtingen niet realistisch en niet gebaseerd op marktwaarde van de verplichtingen, maar kunstmatig.

De rekenrente voor de verplichtingen zou gelijk moeten zijn aan de rekenrente voor de berekening van de premies zoals tot 2007 het geval was. Daar zijn ook diverse onderzoeken over verschenen. Ik adviseer iedereen om het rapport ‘Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel’ eens te lezen. Daarin wordt de rekenrente in ons land op 2,7 procent voorgesteld en daarmee losgekoppeld van de actuele rentestanden. De Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden en andere organisaties hebben dit rapport omarmd en dat doe ik ook. Onze pensioenen worden betaald uit de kasstromen, niet uit het totale vermogen. Daarom is het tijd dat we naar die kasstromen gaan kijken. Dames en heren, het is tijd voor verandering.

En daarom is mijn stelling: koppel de rekenrente los van de actuele rentestanden. We moeten naar een vaste rekenrente die gelijk is aan de berekening van de premies. Zo geven we pensioenfondsen meer ruimte om eerlijk en prudent te indexeren. Een goed pensioen is een pensioen met indexatie. Zonder indexatie halveert het opgebouwde pensioen aan koopkracht tijdens het werkzame leven. Indexatie is dus essentieel.” 

Over dezelfde onderwerpen als indexatie en rekenrente gaat mijn artikel Collectief DC is superieur aan individueel DC dat in PensioenPro is geplaatst en is te lezen als bijlage bij deze nieuwsbrief. Het is zeer wenselijk dat de politiek, de SER en andere beleidsbepalers dit standpunt volgen en in lijn daarmee handelen.

Nieuwsbrief van Stichting Pensioenbehoud van 10 juli 2017

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)