1

Eindelijk een politieke partij die met een wetsvoorstel tracht pensioenkortingen te voorkomen om onze koopkracht te redden. De partij 50Plus in de Tweede Kamer wil dat pensioenfondsen hun verplichtingen tegen minimaal 2% mogen verdisconteren, zolang de ECB een ruim monetair beleid voert. Deze bodem in de rekenrente is heel redelijk en moet kortingen op pensioenen de komende jaren voorkomen.

De partij heeft hiervoor op 18 november een initiatiefwetsvoorstel ingediend (zie bijlage). Het voorstel maakt verder de actuele dekkingsgraad weer leidend voor kortingsbesluiten. Het aanpassen van de door DNB verplichte rentetermijnstructuur voor de berekening van de pensioenverplichtingen heeft dan sneller effect. Kandidaat-Kamerlid Martin van Rooijen, op dit moment senator namens 50Plus, heeft naar zijn zeggen bijna een half jaar aan het voorstel gewerkt. De 2% is bedoeld als minimum voor alle looptijden, aldus Van Rooijen in het FD. Dus ook voor de looptijden waar de rente op dit moment negatief is. De hogere rente vervalt automatisch zodra de ECB stopt met haar stimuleringsbeleid, legt hij uit. Volgens hem is het voorstel bedoeld voor de komende jaren, want hij vindt het een prudente bodem.

Kortingen voorkomen
Van Rooijen zegt dat het voorstel met name moet voorkomen dat pensioenfondsen onvoorwaardelijk moeten korten. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar achtereen lager is dan het minimaal vereist eigen vermogen. ‘Een pensioenfonds dat op 90% staat moet dan zo’n 15% korten.’ De 2% is een stuk lager dan de vaste rekenrente van 4% die 50Plus voorstelt in het verkiezingsprogramma, erkent Van Rooijen. Maar, zegt hij, dat is politiek onhaalbaar. Hoe groot de steun is voor dit voorstel kan hij moeilijk inschatten. Volgens hem staan meerdere partijen er sympathiek tegenover. Namen wil hij niet noemen. Voor de Invoering dient eerst de Raad van State advies te hebben uitgebracht, dan kan 50Plus daarop reageren en dan beginnen de gewone parlementaire behandeling ergens in 2017.

Alternatief pensioenstelsel
De consultant Aon Hewitt heeft een aanpassing van ons huidige pensioenstelsel voorgesteld in plaats van een overgang naar een slechte beschikbare premieregeling. Aon denkt dat het mogelijk is om het huidige pensioenstelsel zodanig te hervormen dat (bijna) geen korting hoeft te worden toegepast op bestaande uitkeringen en er vanaf 100% dekkingsgraad geïndexeerd kan worden. Het adviesbedrijf heeft daarover een rapport gemaakt dat op 22 november is aangeboden aan staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken.

In het rapport ‘Pensioenstelsel 2.0: het andere geluid van Aon’ (zie bijlage) wordt een alternatief pensioenstelsel geschetst waarin de leeftijdssolidariteit wordt beperkt. Volgens Aon zijn 2.000 economische scenario’s van De Nederlandsche Bank doorgerekend en daaruit zou blijken dat het stelsel in de meeste gevallen tot hogere pensioenuitkeringen leidt. In het meest pessimistische scenario leveren deelnemers tot en met 60 jaar tot 17,8% in en gaan 70- en 80-jarigen er maximaal een kleine 20% op vooruit. In het meest optimistische scenario kunnen 60-minners tot ruim tweemaal zoveel pensioen tegemoet zien, terwijl nu al gepensioneerden er maximaal 6,1% op achteruit gaan. In een neutraal scenario krijgt iedereen meer pensioen.

Ten eerste wil Aon de indexatie koppelen aan de leeftijd ten tijde van de pensioenopbouw. “Pensioen dat op jonge leeftijd is opgebouwd, komt dan eerder in aanmerking voor indexatie en kan meer worden geïndexeerd. Dat is volgens ons eerlijker: premies op lagere leeftijden renderen gemiddeld beter dan op hogere leeftijden.”

Ten tweede zou het vermogen van een pensioenfonds moeten worden gesplitst in een deel voor (ex-) werknemers en een deel voor pensioengerechtigden. “Zo kunnen beide kringen hun eigen beleggingsbeleid hanteren, afgestemd op de beleggingshorizon van de betreffende groep belanghebbenden.” Korting van pensioenen is in het stelsel van Aon alleen mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dat is het belangrijkste effect van het voorstel dat veel lijkt op het voorstel van de ouderenbonden. Hopelijk neemt de politiek het over.

Voor meer informatie zie de links:
- http://www.pensioenleugen.nl/nieuwsberichten/klijnsma-is-haar-tong-kwijt.aspx
- http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/scherpe-kritiek-op%C2%A0stilzwijgen-van-klijnsma.aspx
- http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/dnb-lonen-kunnen-omhoog.aspx

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 28 november 2016

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)