1

Het Pensioenakkoord is afgelopen week door de Federatieraad van de FNV goedgekeurd ondanks het tegenstemmen van FNV Bondgenoten en Avakabo FNV met circa 60% van het ledenaantal. Deze FNV bonden vinden o.a. dat het maximeren van de pensioenpremie (voor de werkgever) niet juist is en dat de beleggingsrisico’s niet alleen bij de deelnemers en gepensioneerden moet liggen, dus meer zekerheid. Dat vinden wij ook. Deze beide bonden hebben medegedeeld deze en nog andere punten zoals verbetering van de AOW, met een eigen positie te gaan inbrengen in de cao-onderhandelingen en de besturen van de pensioenfondsen waarin deze beide bonden zitting hebben. Een landelijke centrale aanpak zou te prefereren zijn, maar het is niet anders. Deze situatie heeft prof. Bernard van Praag dan ook gebracht tot het schrijven van het artikel Wat stelt die FNV nou eigenlijk voor? (NRC van 17 september j.l.). Hij vraagt zich af wat er gebeurt als de grote bonden voor zichzelf beginnen. Als dat gebeurt dan verwacht hij dat de onderwijsbond AOb en FNV Bouw dan zullen meegaan en er weinig representatiefs overblijft van de FNV.

Een goed overzicht van het Pensioenakkoord voor wat betreft het werknemerspensioen geeft de gepensioneerde bedrijfsjurist van Shell de heer José Ouwerkerk in zijn artikel Het akkoord dat verdeelt van september 2011 dat we met toestemming van de redactie van Voeks Nieuws (VN, www.voeks.nl) mogen overnemen (zie bijlage). Hij laat zien dat de geclaimde schokbestendigheid van het nieuwe pensioencontract juist ontbreekt en dat integendeel de schokken op financiële markten nu precies bij de individuele werknemers en gepensioneerden zullen neerslaan. De directeur pensioentoezicht van De Nederlandse Bank Joanne Kellerman bevestigde dat de afgelopen week nog eens. De heer Ouwerkerk wijst er ook op dat het niet duidelijk is of en hoe de opgebouwde pensioenrechten in het nieuwe “zachte” pensioencontract kunnen worden ingebouwd. Minister Kamp heeft dan ook twee onderzoeken daarover aan gekondigd, een over de juridische mogelijkheden van het collectief inbrengen per pensioenfonds en een onderzoek over het individueel inbrengen. Een derde onderzoek betreft de Europese eisen voor het toezicht op pensioenfondsen en voor het aanhouden van buffers in het nieuwe “zachte” pensioencontract. Daarnaast wordt als vierde punt onderzocht of de indeling in leeftijdsgroepen toegestaan is vanwege het verschil maken in de gewenste beleggingsrisico’s per groep (zie ons voorstel voor een gewijzigd pensioenstelsel op www.stichtingpensioenbehoud.nl)

Intussen blijkt de pensioentoezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) al in juni j.l. een Uitwerking herziening berekeningssystematiek Vereist Eigen Vermogen aan minister Kamp te hebben uitgebracht die het rapport op 14 september j.l. aan de Tweede Kamer heeft doorgestuurd (zie bijlage ). Het rapport is nog gebaseerd op het huidige wettelijke eis van een 97,5% zekerheidsmaatstaf voor het nominale pensioen (indexatie is alleen ambitie), d.w.z. dat de kans dat een pensioenfonds binnen één jaar in een lagere dekkingsgraad dan 100% komt, minder is dan eens in de 40 jaar. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren en door meer inzicht moeten de eisen voor buffers bij pensioenfondsen in huidige stelsel volgens DNB flink worden verzwaard. DNB heeft ook het ‘position paper’ Zachte contracten vragen om een stevig toezichtkader (zie bijlage ) op 15 september j.l. gepubliceerd met haar mening over de gewenste toezichteisen ingeval het Pensioenakkoord wordt ingevoerd zoals o.a. een verplichte egalisatiereserve. Ook daarin wordt vermeld dat het niet duidelijk is of collectief invaren van bestaande rechten juridisch mogelijk is. Is dat niet het geval, dan krijgen we van DNB twee financiële toetsingskaders (FTK’s): voor het huidige en voor het nieuwe stelsel.

Dan is het opvallend dat Econtrack van de Universiteit Tilburg ondanks alle huidige onduidelijkheden het artikel Pensioenakkoord: jong en oud zijn even goed/slecht af op 22 september j.l. publiceert (zie bijlage ). “Een stabiele, kostendekkende premie is voor werkenden waardevoller dan een volatiele premie rond het kostendekkend niveau”, aldus de onderzoekers. En als de dekkingsgraad boven 160 zou uitkomen, wordt het gunstiger voor de oudere generatie door meer dan volledige indexatie. We weten uit het verleden wat er gebeurt bij dit niveau van dekkingsgraden: de overheid dreigt om deze buffers af te romen. Maar helaas gaat het momenteel slecht met de pensioenfondsen: in augustus zijn 207 pensioenfondsen onder de 105% dekkingsgraad gezakt bij een gemiddelde van 101% voor alle pensioenfondsen. En die zou deze maand nog verder zijn gedaald tot 97%, aldus consultant Aon Hewitt. Volgens RTLZ op 23 september j.l. zou het ABP op die dag zijn gezakt tot 89% en PME tot 86%. Tot het einde van het jaar behoeven er nog geen ingrepen te worden gedaan, maar daarna? We houden ons hart vast.

Stuur deze nieuwsbrief door aan uw gepensioneerde familie, vrienden en bekenden s.v.p. Aanmelding als begunstiger kan via de website www.stichtingpensioenbehoud.nl.  Hoe meer begunstigers hoe sterker we staan in de gesprekken met de politiek. Bedankt alvast.
Uw voorzitter Erik Daae

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

 

 

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)