1

De Nederlandsche Bank Statistisch Nieuwsbericht
Datum 20 juni 2014

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in mei gestegen naar 112%. Eind maart bedroeg de gemiddelde dekkingsgraad nog 111%. Door deze stijging heeft de dekkingsgraad de hoogste stand bereikt sinds april 2011. De (lichte) toename van de dekkingsgraad - de verhouding tussen de beschikbare middelen en de verplichtingen - wordt met name veroorzaakt door positieve rendementen van pensioenfondsen op aandelen en vastrentende waarden.

De daling van kapitaalmarktrente zorgde ervoor dat de vastrentende waardenportefeuille in waarde is gestegen. Ook de ontwikkeling van de aandelenkoersen (tabel 3.1) is gunstig geweest voor de dekkingsgraad. De AEX steeg tussen eind maart en eind mei met 1,0% en de MSCI-World Index met 2,4%. Aan de andere kant is de rentetermijnstructuur inclusief UFR en middeling (tabel 1.3) gedaald, wat een toename van de technische voorzieningen tot gevolg had. Per saldo hebben al deze ontwikkelingen geleid tot een stijging van de dekkingsgraad in mei met één procentpunt.  
Van de 275 pensioenfondsen met beleggingen voor risico van het fonds hadden er eind mei 2014 11 een dekkingsgraad van minder dan 105%. Dit betekent overigens niet per definitie dat deze fondsen in dekkingstekort verkeren. Per ultimo mei waren er ongeveer 425.000 actieve deelnemers en 200.000 pensioengerechtigden aangesloten bij een pensioenfonds met een dekkingsgraad van minder dan 105%. In het kader van de overgang naar een nieuw FTK is in 2012 afgesproken dat fondsen die opnieuw in een tekortsituatie geraken, dit in principe mee kunnen nemen in hun beleid bij de start van het nieuwe FTK, ervan uitgaande dat dit 1 januari a.s. in werking treedt.


Tabel 1 - Dekkingsgraad pensioenfondsen (ultimocijfers)

blog-23-6-2014

Links

N.B. Tot de genoemde 11 pensioenfondsen met een dekkingsgraad van minder dan 105%  behoort door slecht beleid ook het derde pensioenfonds van Nederland zijnde PMT met een dekkingsgraad van 104,7% per eind maart. De dekkingsgraad van PMT was eind april zelfs gezakt tot 104,0%.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 23 juni 2014.  

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)