1

In de NRC van 3 maart citeert prof. dr. Eduard Bomhoff in zijn artikel Om die banken te redden gaan we leraren ontslaan de uitspraak van Eurocommissaris Neelie Kroes dat “de euro best kan overleven zonder Griekenland”. En dat werd bevestigd door de Duitse minister Friedrich die zei “Geen twijfel dat Griekenland meer kans heeft om weer concurrerend te worden als het uit de euro gaat”. Bomhoff vervolgt met “Een grote meerderheid van de Nederlandse (en Duitse) kiezers is het daarmee eens. Waarom onderwijzers ontslaan en de zorg voor ouderen nog gehaaster en onmenselijker maken, maar intussen schenkingen doen aan de Grieken? Waarom onzekerheid scheppen voor miljoenen Nederlandse gepensioneerden over afstempelen van hun pensioen omdat de Haagse elite kennelijk Griekenland belangrijker vindt? Grieken hebben recht op onze solidariteit bij een natuurramp, niet bij het repareren van het eigen wanbeleid”. Trefzekere woorden die de kern van het huidige probleem met het mogelijk korten van de pensioenen goed weergeeft. Een overheid die niet de juiste keuzes maakt, maar hopelijk breekt het inzicht nog door.

Voortgang werkzaamheden ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer geïnformeerd in zijn brief van 27 februari 2012 (zie bijlage ) over zijn plannen. Zijn aanpak bestaat uit de volgende prioritaire trajecten:

1. Uitwerking pensioenakkoord; in april 2012 komt een hoofdlijnennotitie over het Financieel Toetsingskader uit en daarna een brief over de communicatie van pensioenfondsen.

2. Versterking van de governance van pensioenfondsen; op 24 februari 2012 is het wetsontwerp tot wijziging van de Pensioenwet “Wet versterking bestuur pensioenfondsen” reeds ingediend bij de Tweede Kamer. Daarbij kan worden gekozen voor het huidige bestuursmodel van sociale partners en gepensioneerden of uit een bestuur van louter externe beroepsbestuurders. Voor het persbericht van 24 februari (zie bijlage )

3. Zorgen voor Europese regelgeving waarin het Nederlandse pensioenstelsel optimaal kan functioneren; hier gaat het om de zogenaamde IORP-richtlijn die een Europese harmonisatie van nationale pensioenregelingen beoogt te bewerkstelligen.

Over deze plannen van de Europese Commissie (EC) moeten wij ons zorgen maken, want de nieuwe solvabiliteitsrichtlijn Solvency II voor (pensioen)verzekeraars zou de EC ook geheel of gedeeltelijk van toepassing willen laten zijn op onze pensioenfondsen. Deze Solvency II regels kennen de hogere zekerheidseis van 99,5% en die is bij de Pensioenwet een ‘slechts’ 97,5%. Indien pensioenfondsen zouden moeten voldoen aan de zekerheidseis van 99,5% dan vereist die hogere eis extra buffers van 11% bij pensioenfondsen, aldus minister Kamp. Oftewel in de huidige situatie een verlaging van de dekkingsgraad bij alle pensioenfondsen van 11%, dus nog meer korten. Maar onze regering heeft onder druk van de Tweede Kamer verklaard zich hard te maken om onze huidige zekerheidseis van 97,5% in Brussel te verdedigen. Daarnaast komen er nog voorstellen van minister Kamp over waardeoverdracht, doorsneepremie, pensioen voor zelfstandigen, de Algemene Pensioeninstelling (voor pensioenverzekeraars) en over pensioenuitvoeringsorganisaties evenals nabestaandenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen. Ook heeft minister Kamp de Tweede Kamer onlangs toegezegd om een proefonderzoek te laten doen bij 5 fondsen naar de terugstortingen in het verleden van premiegelden naar werkgevers.

Nieuwsbrief van de Stichting Pensioenbehoud van 5 maart 2012.

Volg ons op social media

 facebook facebook youtube

website security

Meld u aan als de oplossing u aanspreekt bij de Stichting Pensioenbehoud

erikdeaaDe stichting vraagt de politieke partijen namens u als begunstigers om rekening te houden bij het wijzigingen van de Pensioenwet met het behoud van de onvoorwaardelijk verworven pensioenrechten.

Meld u aan met het aanmeldingsformulier  op de website én door een storting van tenminste € 10,- (bij voorkeur meer) op bankrekening NL61 ABNA 0485 373 882 t.n.v. Stichting Pensioenbehoud, want daarmee wordt u begunstiger.

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de voorzitter mr Erik L. Daae of een van de andere bestuursleden.

Dekkingsgraad

Voor actuele dekkingsgraden zie website van The Pension Rating Agency

Voorstel

De toekomst is aan de Individuele Pensioen Uitkerings Overeenkomst

Dit voorstel heeft als bedoeling om de aanspraken in combinatie met de onderliggende financiering te vermelden. lees meer (pdf)

Geen overheveling meer van jong naar oud

De Stichting Pensioenbehoud komt met een voorstel dat het Nederlandse pensioenstelsel duurzaam maakt, betrouwbaar is voor de pensioendeelnemers en betaalbaar houdt. lees meer (pdf)