Skip to main content

Berichtgeving

Brief aan minister SZW Kamp over nieuw pensioenstelsel van 18 december 2010

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid H.G.J. Kamp
Postbus 90801
2509 LV DEN HAAG

Betreft: nieuwe pensioenstelsel

Wassenaar, 18 december 2010

Zeer geachte heer Kamp,

Naar aanleiding van uw brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 1 december 2010 bericht ik u mede namens de vele ondersteuners van de Stichting Pensioenbehoud het volgende.

Op pagina 2, tweede alinea van uw brief (Kamerstuk 32 043, 22) schrijft u “De overgangsproblematiek is daarbij nadrukkelijk aan de orde. Zo moet worden bezien hoe kan worden omgegaan met reeds opgebouwde aanspraken”.
De sociale partners onderhandelen momenteel over de afspraken voor een nieuw pensioenstelsel als deel van de arbeidsvoorwaarden, want het primaat voor de aanpassing van de nieuwe pensioencontracten ligt bij de organisaties van werkgevers en werknemers. De mogelijk te wijzigen pensioenwetgeving evenals
het toezicht door de DNB maakt u tot mede-onderhandelingspartner.

Vanaf de oprichting van het eerste pensioenfonds in 1881 voor de werknemers van de firma Stork in dezelfde tijd gevolgd door nog 30 ondernemingen met een collectieve pensioenregeling, heeft het pensioenstelsel voortdurend verbeteringen gekend. Vanaf de negentiger jaren van de vorige eeuw trad er echter een omslag in.
Zo werd de onvoorwaardelijke indexatie (het op gelijk welvaartsniveau houden van de pensioenen met de actieve lonen) voorwaardelijk, de pensioenen gebaseerd op eindloon werden veelal omgezet in pensioenen gebaseerd op middelloon en de nabestaandenpensioenen werden verslechterd.

In het pensioenakkoord van de STAR van 4 juni 2010 hebben de sociale partners het voornemen geuit om de vaste pensioenen variabel te maken afhankelijk van o.a. het beleggingsresultaat van het fonds en de levensverwachting. De prognoses daarvan zijn echter zeer onzeker (volgens artikel Opvallende trends in prognosetafels 2010-2050, De Actuaris van sept. 2010) en de meningen van experts lopen sterk uiteen. Doch daarbij zullen naar verwachting de opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten niet worden gerespecteerd.

Het behoud van het bestaande pensioen is voor de gepensioneerden essentieel. Variabel en dus onzeker maken is voor hen een brug te ver. Alle gepensioneerden leveren al geruime tijd koopkracht in door het niet indexeren.

Dit terwijl de zorgkosten en vele andere kosten voortdurend hoger worden. Dit in schrille tegenstelling met de werknemers die jaarlijks loonsverhogingen ontvangen.

Uit het onderzoek van het onafhankelijke DNB Household Survey Voorkeuren van pensioendeelnemers van 16 december 2010 blijkt dat “deelnemers feitelijk het liefst de hele pensioenuitkering gegarandeerd willen zien”, dus zonder een variabel beleggingsresultaat afhankelijk deel van het pensioen.

En de werknemers willen daarvoor ook extra pensioenpremie betalen; dat leidt tot een toename van de pensioenpremie van grosso modo 15% tot 20% van de bruto loonsom. Dat zijn opvallende resultaten van het onderzoek. Overigens waren in het verleden premies tot 25% niet ongebruikelijk.

Daarbij hecht de meerderheid van de Nederlandse bevolking sterk aan intergenerationele solidariteit, mede omdat bij het neerwaarts aanpassen van pensioenrechten de gepensioneerden weinig mogelijkheden hebben om als in reactie hierop vervangend inkomen te verwerven.

De Stichting Pensioenbehoud wil de mening van de Nederlandse bevolking op het punt van het behoud van het gegarandeerde nominale pensioen volgen en als belangrijke basis van een eventueel nieuw pensioenstelsel opnemen. Het gaat tenslotte om de mens in zijn totaliteit, als werknemer en als gepensioneerde.

Het niet respecteren van de opgebouwde pensioenaanspraken zou daarnaast wel in strijd kunnen zijn met onze nationale en Europese wetgeving. Dit vooral vanwege de door de sociale partners voorgestelde terugwerkende kracht.

Om bovenstaande redenen verzoekt de Stichting Pensioenbehoud aan u als eindverantwoordelijke minister om te bewerkstelligen dat opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten voor gepensioneerden onverkort blijven gehandhaafd in een nieuw pensioenstelsel.

Ik zie uw antwoord met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,

mr E.L. Daae
voorzitter Stichting Pensioenbehoud